De bedrijfsverpleegkundige bij Empreva heeft als voornaamste taak het bijstaan van de preventieadviseur-arbeidsarts, die verantwoordelijk is voor het medisch toezicht op de werknemers van de aangesloten diensten. Hij moet zowel beantwoorden aan de eisen van het Gezondheidswetboek, die het verpleegkundig beroep regelt, als aan die van het Arbeidswetboek, dat de modaliteiten voor de uitoefening van dat domein vastlegt. 

De taken van de bedrijfsverpleegkundige

Net zoals bij de arbeidsarts is het de voornaamste taak van de bedrijfsverpleegkundige bij Empreva om de Fotolia_25527303_M_goodluz_0.jpgarbeidsomstandigheden van de ambtenaren van de aangesloten federale organisaties te verbeteren en hen te beschermen tegen de risico’s die verband houden met de uitoefening van hun functie.

De bedrijfsverpleegkundige werkt, samen met de arbeidsgeneesheer, meer bepaald mee aan het gezondheidstoezicht op de onderworpen federale ambtenaren en bereidt de medische raadplegingen voor (administratieve oproepen, uitvoering van bijkomende onderzoeken, gesprekken met de ambtenaren enz.).

We wijzen erop dat de bedrijfsverpleegkundige, naast zijn eigen specifieke taken, in het kader van schriftelijke protocollen taken en activiteiten kan krijgen van de arbeidsgeneesheer. Het kan gaan om het voeren van verpleegkundige gesprekken die aanleiding geven tot het afleveren van een attest van verpleegkundige opvolging of om het afleggen van een informatief en preventief bezoek na de aanwerving van een ambtenaar. Hij kan bovendien bijkomende onderzoeken, werkplekonderzoeken en collectieve informatieacties bij ambtenaren uitvoeren.


Concreet genomen …

De bedrijfsverpleegkundige werkt in nauw overleg samen met de preventieadviseurs-arbeidsartsen:

  • Hij staat de arbeidsarts bij tijdens medische onderzoeken;
  • Hij voert bijkomende technische onderzoeken uit;
  • Hij staat in voor de voorbereiding en de opvolging van het medisch dossier;
  • Hij organiseert de inenting en de biologische monitoring. Die laatste taak komt neer op het meten van de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen via bloedafnames of andere onderzoeken;
  • Hij organiseert de screening op tuberculose;
  • Hij werkt mee aan werkplekbezoeken;
  • Hij neemt deel aan de basisoverlegcomités (BOC) en de overlegmomenten voor welzijn op het werk;
  • Hij geeft inlichtingen over de gezondheid van werknemers.

De bedrijfsverpleegkundige speelt ook een belangrijke rol als contactpersoon voor:

  • De werknemers, als ze persoonlijke vragen hebben over inenting en tuberculose.
  • De aangesloten diensten, over kwesties in verband met de organisatie van inentingen of screening op tuberculose.