Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

Zwangere werkneemsters die een functie met welbepaalde risico’s uitoefenen en dus onder gezondheidstoezicht staan, kunnen genieten van een specifieke moederschapsbescherming. Hetzelfde geldt wanneer ze borstvoeding geven. De procedures hiervoor staan op deze pagina uitgelegd.

Zwangere werkneemsters die niet onder gezondheidstoezicht staan, maar van mening zijn dat ze een risico lopen bij de uitvoering van hun werk, kunnen via de procedure van de spontane raadpleging een afspraak maken bij de preventieadviseur-arbeidsarts. Dit is een recht van de werkneemster, die haar aanvraag rechtstreeks naar Empreva mag versturen, op voorwaarde dat haar werkgever deel uitmaakt van de aangesloten instellingen. Om dit te verifiëren, raadpleeg de tabel met de aangesloten instellingen.

De werkgever is verplicht om op ieder mogelijk gevaar voor de zwangere werkneemster te anticiperen, ongeacht of ze onder gezondheidstoezicht staat of niet.

Het is zijn plicht:

 • De risico’s voor de zwangere vrouw, maar ook voor het ongeboren kind te beoordelen.
 • De activiteiten die verboden moeten worden te bepalen.
 • Preventiemaatregelen te nemen ter bescherming van het moederschap.
 • De werkneemsters te informeren over de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de zwangerschap of de borstvoeding, en over de maatregelen die dienaangaande werden genomen ten aanzien van haar functie.

Soort raadpleging

Voor een zwangere werkneemster die onder veiligheidstoezicht staat, is deze raadpleging verplicht.

Wanneer ?

Een zwangere werkneemster moet zodra ze haar toestand kent, haar werkgever onverwijld op de hoogte brengen. Zodra de werkneemster haar werkgever over haar zwangerschap heeft ingelicht, moet zo snel mogelijk een afspraak vastgelegd worden. Ze mag zich niet aan deze verplichting onttrekken.

Doelstellingen

Er moet nagegaan worden of de zwangere werkneemster haar functie kan uitoefenen zonder risico’s voor haar of haar ongeboren kind.

Rol van de werkgever

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkneemster zo vlug mogelijk wordt onderzocht door een arbeidsarts.

Hij moet op ieder mogelijk gevaar voor de zwangere werkneemster anticiperen. Het is zijn plicht:

 • De risico’s voor de zwangere vrouw, maar ook voor het ongeboren kind, te beoordelen.
 • De activiteiten die verboden moeten worden te bepalen.
 • Preventiemaatregelen te nemen ter bescherming van het moederschap.
 • De werkneemsters te informeren over de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de zwangerschap of de borstvoeding, en over de maatregelen die dienaangaande werden genomen ten aanzien van haar functie.

Verloop en procedure

 1. De werkgever vult het formulier verzoek om gezondheidstoezicht in en bezorgt het aan Empreva.
 2. De werkneemster wordt zo snel mogelijk door de arbeidsarts onderzocht.
 3. De arbeidsarts vult het formulier voor de gezondheidsbeoordeling in en bezorgt het aan de werkgever.

Beslissingen

 

Er kunnen verschillende beslissingen genomen worden ter bescherming van het moederschap:

 • De werkneemster wordt geschikt verklaard om verder te werken.
 • De werkneemster wordt geschikt verklaard, maar moet van werkpost veranderen of speciale aanpassingen krijgen om verder te werken.
 • De werkneemster wordt ongeschikt verklaard om verder te werken, zelfs als ze van werkpost verandert. Ze moet dan ook van het werk verwijderd worden en haar arbeidsovereenkomst moet worden geschorst.

De werkneemster kan, indien ze ongeschikt is verklaard, een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts. De stappen die zij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het gezondheidsbeoordelingsformulier.

Meer weten

Wil je meer weten over de moederschapsbescherming? Bekijk Boek X Titel V van de Codex en het KB van 2 mei 1995 inzake de moederschapsbescherming.

Terug naar soorten medische onderzoeken