Wat is een verklaring van feiten van derden?

Het gaat om een verklaring van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk door een derde (bv: een klant, een patiënt, een bezoeker, een onderaannemer, een werknemer van een externe firma, …) t.o.v. een werknemer van de organisatie.

Voor wie?

Dit meldingsformulier is enkel bedoeld voor werknemers van federale organisaties die gebruik maken van  de registratieprocedure voor feiten van derden, voorzien door Empreva https://empreva.kitryehs.net/ (zie arbeidsreglement).
Is dit niet het geval, dan kunt u de procedure van uw organisatie raadplegen (in het arbeidsreglement) of contact opnemen met uw interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW), vertrouwenspersonen of de interne preventieadviseur van uw organisatie.

Wat is de bedoeling van het verklaren van feiten?

Alle verklaringen worden verzameld in een anoniem register: “het register van feiten van derden”. De inhoud van de individuele verklaringen wordt anoniem gemaakt door de preventieadviseur psychosociale aspecten van Empreva. Dit register verzamelt dus alle feiten van de individuele verklaringen: de aard, plaats en data wanneer de feiten hebben plaatsgehad tijdens het jaar. . Het register wordt in rekening gebracht bij de jaarlijkse evaluatie van de psychosociale risico’s van de organisatie en wordt besproken op het Basisoverlegcomité (BOC). Het doel is om geschikte collectieve maatregelen uit te werken om deze feiten van derden te verminderen en de werknemers van de organisatie te beschermen. Enkel anonieme en cijfergegevens worden in het register van feiten van derden opgenomen en vrijgegeven voor het jaarrapport.

Wie heeft toegang tot documenten?

De verklaringen van feiten van derden zijn vertrouwelijk en zijn enkel toegankelijk voor de preventieadviseurs psychosociale aspecten van Empreva, die gehouden zijn aan het beroepsgeheim.
Het is de som van al deze verklaringen die het register van feiten van derden uitmaakt. Het is anoniem en toegankelijk voorde werkgever, de vertrouwenspersonen en de preventieadviseur die instaat voor de leiding van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).
Dit register wordt ook 5 jaar lang ter beschikking gesteld van de ambtenaar die instaat voor het toezicht (= dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk dan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Anonimiteit

De verklaring van feiten is anoniem. De werknemer is niet verplicht om zijn identiteit te vermelden en door te geven. Degene die de verklaring doet kan echter beslissen om zijn gegevens over te maken aan de preventieadviseur psychosociale aspecten, onder andere om informatie en ondersteuning te vragen. De preventieadviseur psychosociale aspecten van Empreva zal dit verzoek discreet behandelen.

Deze procedure “register van feiten van derden” respecteert de wettelijke bepalingen inzake welzijn op het werk en de preventie van psychosociale risico’s, art. I.3-6, §2, al.3, 5° van de Codex over het welzijn op het werk.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende GDPR-wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). Meer informatie hierover vind je op
https://www.empreva.be/nl/privacyverklaring.