Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

  1. Werknemers die op het punt staan om in dienst te treden in een functie met welbepaalde risico’s, een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid (die dus meer concentratie vereist).
  2. De reeds aangeworven werknemers die op het punt staan om van functie te veranderen en waarvan de functie nieuwe risico’s of meer risico’s inhoudt.

Soort raadpleging

Het betreft een verplichte beoordeling in het kader van een indiensttreding of een verandering van tewerkstelling. Het is geenszins een selectieonderzoek dat bepaalt welke persoon het meest geschikt is voor de functie. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2003 is selectiegeneeskunde wettelijk verboden.

Wanneer ?

Deze gezondheidsbeoordeling moet plaatsvinden vóór de effectieve uitoefening van de (nieuwe) werkpost om elk risico voor de werknemer te vermijden.

Doelstellingen

De bedoeling van dit soort raadpleging is te bepalen of de toekomstige werknemer geschikt is om zijn functie uit te oefenen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de openstaande betrekking. Deze beoordeling gaat na of de werknemer geen taken krijgt toebedeeld die nadelig zijn voor zijn gezondheid.

Rol van de werkgever

Hij moet de kandidaat van tevoren hebben ingelicht over de risico’s verbonden aan de werkpost, maar ook over het verplicht gezondheidstoezicht met de daaraan verbonden medische onderzoeken. Die informatie moet in principe in de vacature worden vermeld. Het is ook de werkgever die deze raadpleging regelt.

Verloop en procedure

  1. De werkgever vraagt tijdig het medisch onderzoek aan via het formulier verzoek om gezondheidstoezicht en vermeldt daarbij de werkpost waarover het gaat.
  2. De preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt de plaats en het tijdstip van het onderzoek. De kandidaat wordt hiervan door de werkgever op de hoogte gebracht.
  3. Na de beoordeling moet de arbeidsarts zijn beslissing meedelen voor de effectieve tewerkstelling of functiewijziging intreedt. Hij moet dit doen via het formulier voor de gezondheidsbeoordeling dat aan de werkgever en aan de kandidaat wordt overhandigd. In geval van een beslissing van ongeschiktheid moet de arbeidsarts zijn beslissing motiveren (via een brief aan de behandelende arts).

Beslissingen

 

Er zijn twee beslissingen mogelijk :

  1. De kandidaat wordt geschikt verklaard om de functie uit te oefenen.
  2. De kandidaat wordt ongeschikt verklaard om de functie uit te oefenen (definitief of tijdelijk).

Er is geen beroep mogelijk in dit geval.

Meer weten

Wil je meer weten over de gezondheidsbeoordeling voorafgaand aan de tewerkstelling ? Zie hoofdstuk IV, afdeling 1 van Boek I, Titel 4 van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken