Terug naar soorten medische onderzoeken

Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving rond het re-integratietraject, kan dit artikel nog geüpdatet worden.

Betrokken personen

Elke werknemer die arbeidsongeschikt is en  die zijn overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet meer kan uitvoeren, kan zelfs indien hij niet onderworpen is aan het gezondheidstoezicht een re-integratiebeoordeling vragen (eventueel via zijn behandelende arts). 
Meestal gaat er aan een dergelijke vraag voor een re-integratiebeoordeling een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vooraf. Tijdens een dergelijk contactmoment met de preventieadviseur-arbeidsarts, wordt immers nagegaan welke aanpassingen aan de werkpost kunnen tegemoetkomen aan de medische klachten. Bij langdurige afwezigheid en/of een complexe situatie kan men overgaan tot het opstarten van een re-integratietraject.

De werkgever kan een re-integratiebeoordeling vragen ten vroegste vanaf 3 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, of na ontvangst van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid.

In het geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte kan het re-integratietraject ten vroegste opgestart worden wanneer de daaruit voortvloeiende tijdelijke arbeidsongeschiktheid een einde heeft genomen (in overeenstemming met de arbeidsongevallen- en beroepsziektewetgeving). 

Ook de Terug Naar Werk coördinator en/of de adviserend arts van de mutualiteit of Medex kunnen de werknemer aanbevelen om een hervatting met aangepast werk of via een re-integratietraject aan te vragen.

Soort raadpleging

Het aanvragen van een re-integratietraject is een recht voor elke werknemer. 

De werknemer kan zijn aanvraag rechtstreeks naar Empreva sturen, mits zijn werkgever deel uitmaakt van de aangesloten instellingen. Om deze informatie na te kijken, kan u de tabel met aangeslotenen raadplegen.

Wanneer ?

Het re-integratietraject start de dag nadat de preventieadviseur-arbeidsarts de aanvraag ontvangen heeft.

Doelstellingen

De bedoeling van het traject is om de werkhervatting te bevorderen door de werknemers snel te informeren over de mogelijkheden om een (tijdelijk) ander of aangepast werk te vragen met of zonder aanpassingen van de werkpost, zodat de hervatting van het werk onder de beste omstandigheden kan gebeuren.

Rol van de werkgever

De werkgever moet zijn werknemers informeren over de mogelijkheden om de preventieadviseur-arbeidsarts te consulteren. Werknemers vanaf 4 weken afwezigheid kunnen een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen. Andere mogelijkheden zijn een spontane consultatie of een re-integratietraject. De werkgever brengt de preventieadviseur-arbeidsarts op de hoogte van deze afwezigheden.  

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het re-integratieplan (zie hierna “verloop en procedure”).

Alvorens het re-integratieplan op te stellen in overleg met de werknemer, de preventieadviseur-arbeidsarts en andere betrokken partijen, onderzoekt de werkgever de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk (en/of aanpassingen aan de werkpost). In het geval dat de werkgever vaststelt dat het noch objectief, noch technisch mogelijk is aangepast of ander werk te geven, moet hij een gemotiveerd verslag opmaken en dat bezorgen aan de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsarts en het traject stopt.

De vraag kan uitgaan van:

  • de werknemer zelf
  • de behandelende arts in overleg met de werknemer.

In beide gevallen wordt de aanvraag gedaan via het formulier ‘aanvraag re-integratie door de werknemer’, en dit op te sturen naar het volgende adres: consult@empreva.fgov.be.

 

Verloop en procedure

Wanneer de aanvraag is ingediend, verwittigt de preventieadviseur-arbeidsarts de werkgever (indien hij nog niet op de hoogte is) en de adviserend arts. Voor de contractuele werknemers is dat de mutualiteit, voor de statutaire is dat Medex.

De arbeidsarts nodigt de werknemer uit. 
Indien de werknemer de uitnodiging niet aanvaardt nadat hij drie keer opnieuw is uitgenodigd met een tussentijd van ten minste 14 kalenderdagen, stopt het re-integratietraject en worden de adviserend arts en de werkgever hiervan op de hoogte gebracht.

De werknemer neemt actief deel aan het re-integratietraject: 

  • Hij komt naar de afspraak zodat de preventieadviseur-arbeidsarts hem kan onderzoeken om te beoordelen of hij in staat is zijn functie verder uit te oefenen. De preventieadviseur-arbeidsarts bezoekt tevens de werkpost of -omgeving. De werknemer bezorgt de preventieadviseur-arbeidsarts de nodige medische documenten en vult een formulier in om de preventieadviseur-arbeidsarts toestemming te geven om met andere betrokken partijen te overleggen. 
  • De arbeidsarts bezorgt het formulier voor de re-integratiebeoordeling (beslissing) aan de werknemer en de werkgever. De arbeidsarts moet zijn beslissing motiveren en legt de beroepsprocedure uit en geeft deze mee.

Beslissingen

 

Er zijn drie beslissingen mogelijk:

  1. De werknemer kan op termijn het werk dat hij uitvoerde hervatten, en kan in de tussentijd eventueel aangepast werk uitvoeren. (A)
  2. De werknemer is definitief ongeschikt om het werk dat hij uitvoerde te hervatten, maar hij kan wel aangepast werk bij de werkgever uitvoeren. (B)
  3. Het is om medische redenen niet opportuun om momenteel een re-integratietraject op te starten. Het re-integratietraject kan ten vroegste drie maanden na deze beslissing opnieuw opgestart worden, tenzij de preventieadviseur-arbeidsarts hier anders over oordeelt. (C)

De werknemer kan, in geval van beslissing B een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts. De stappen die hij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het formulier re-integratiebeoordeling.

De werkgever stelt in geval van beslissing A of B een re-integratieplan op en bestudeert daarbij de re-integratie- en/of aanpassingsmogelijkheden van de werkpost in samenspraak met de werknemer, de arbeidsarts en de betrokken bevoegde personen (preventieadviseur, ergonoom, behandelende arts, …). Ook na beslissing tot definitieve ongeschiktheid door de preventieadviseur-arbeidsarts bij een periodieke beoordeling of andere beoordeling in het kader van het gezondheidstoezicht dient de werkgever de werknemer aan het werk te houden, gebruikmakend van de procedure voor het opstellen van een re-integratieplan.

De termijn om dit plan te bezorgen is maximum 63 kalenderdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid (beslissing A) en maximum zes maanden wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid (beslissing B).

De werknemer beslist binnen de 14 kalenderdagen die aanvangen op de dag volgend op de dag waarop hij het re-integratieplan ontvangt om het plan al dan niet te aanvaarden.

Indien men het plan niet accepteert, moet men dit motiveren. Het traject wordt beëindigd en de werkgever informeert de preventieadviseur-arbeidsarts hierover (die de adviserend arts op de hoogte brengt). 

De werkgever stuurt alle nodige informatie (het re-integratieplan, de eventuele motivering als een plan geweigerd is,…) steeds door via consult@empreva.fgov.be.

Als de werknemer het voorgelegde re-integratieplan aanvaard heeft, kan het worden uitgevoerd. De preventieadviseur-arbeidsarts zal de uitvoering van het re-integratieplan regelmatig opvolgen, in overleg met werkgever en werknemer, bv. als aanpassingen gewenst zijn.

Een werknemer kan uiteraard tijdens de uitvoering van het re-integratieplan steeds een spontane raadpleging vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts als hij meent dat de maatregelen in het plan niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand, bv. omwille van een verbetering (hij wil bv. de progressiviteit versnellen) of verslechtering van zijn gezondheidstoestand. De preventieadviseur-arbeidsarts kan dan het re-integratieplan herbekijken samen met alle betrokken partijen.
 

Meer weten

Wil je meer weten over het re-integratietraject? Klik hier (FOD WASO) of zie afdeling 7 van Hoofdstuk IV van Boek I, Titel 4 van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken