Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

 • Elke werknemer, zelfs indien hij niet onderworpen is aan het gezondheidstoezicht,  die zijn overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet meer kan uitvoeren, kan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een re-integratiebeoordeling vragen (eventueel via zijn behandelende arts). Meestal gaat er aan dergelijke vraag voor een re-integratiebeoordeling een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vooraf. Tijdens een dergelijk contactmoment met de preventieadviseur-arbeidsarts, wordt immers nagegaan welke aanpassingen aan de werkpost kunnen tegemoetkomen aan de medische klachten. Bij langdurige afwezigheid en/of een complexe situatie kan men overgaan tot het opstarten van een re-integratietraject.
 • De werkgever kan een re-integratiebeoordeling vragen ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, of na ontvangst van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid.
 • De adviserend arts kan een re-integratiebeoordeling vragen wanneer hij aan de hand van een quick scan van mening is dat de werknemer in aanmerking komt.

Deze procedure is niet van toepassing op de terugkeer naar het werk na een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
 

Soort raadpleging

Het aanvragen van een re-integratietraject is een recht voor elke werknemer. 

De werknemer kan zijn aanvraag rechtstreeks naar Empreva sturen, mits zijn werkgever deel uitmaakt van de aangesloten instellingen. Om deze informatie na te kijken, kan u de tabel met aangeslotenen raadplegen.

Wanneer ?

Het re-integratietraject start zodra een betrokkene een aanvraag indient.

Doelstellingen

De bedoeling van het traject is  om de re-integratie van een werknemer die zijn overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren, te bevorderen door hem aangepast of ander werk te geven, en dit definitief of voor een tijdelijke periode. De arbeidsarts neemt een beslissing over de geschiktheid om het overeengekomen werk voort te zetten en zo nodig over de noodzakelijke aanpassingen.

Rol van de werkgever

De werkgever moet zijn werknemers informeren over de mogelijkheden tot re-integratie.  De werkgever kan zelf de vraag stellen en moet dan, indien nodig, het re-integratieplan opstellen (zie hierna “verloop en procedure”). Hij moet daarentegen alle beslissingen van de arbeidsarts met het oog op een optimale re-integratie uitvoeren. Ingeval de werkgever vaststelt dat het noch objectief, noch technisch mogelijk is aangepast of ander werk te geven, of dat dat niet kan worden geëist om gegronde redenen, moet hij contact opnemen met de preventieadviseur-arbeidsarts.

De vraag kan uitgaan van:

 • de werknemer zelf.
 • de behandelende arts met toestemming van de werknemer.

In beide gevallen wordt de aanvraag gedaan via het formulier ‘aanvraag re-integratie door de werknemer’, en dit op te sturen naar het volgende adres: consult@empreva.fgov.be

De vraag kan ook uitgaan van:

 • de werkgever indien de betrokken werknemer over een attest van definitieve ongeschiktheid beschikt of indien hij minstens vier maanden werk onbekwaam is. Hiervoor dient het formulier 'aanvraag re-integratie door de werkgever' ingevuld naar het adres  consult@empreva.fgov.be te sturen.
 • de adviserend arts, maar dit geldt enkel voor de contractuele werknemers.

Verloop en procedure

Wanneer de aanvraag is ingediend, verwittigt de preventieadviseur-arbeidsarts de werkgever (indien hij nog niet op de hoogte is) en de adviserend arts (voor de contractuele werknemers).

De arbeidsarts roept de werknemer op en onderzoekt hem om te beoordelen of hij in staat is zijn functie verder uit te oefenen. Hij bezoekt tevens de werkpost of -omgeving.

De arbeidsarts bezorgt het formulier voor de re-integratiebeoordeling aan de werknemer en de werkgever.

Beslissingen

 

Er zijn vijf beslissingen mogelijk :

 

 1. De werknemer is geschikt om het werk dat hij uitvoerde te hervatten mits zijn werkpost wordt aangepast, maar hij moet ondertussen ander of aangepast werk uitvoeren (A).
 2. De werknemer is geschikt om het overeengekomen werk te hervatten mits zijn werkpost wordt aangepast, maar hij kan ondertussen geen ander of aangepast werk uitvoeren (B).
 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het werk dat hij uitvoerde te hervatten, maar hij kan wel ander of aangepast werk bij de werkgever uitvoeren (C).
 4. De werknemer is definitief ongeschikt om opnieuw bij de werkgever aan de slag te gaan (D).
 5. Het is om medische redenen niet opportuun om momenteel een re-integratietraject op te starten (E).

De werknemer kan, in geval van beslissing C of D een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts. De stappen die hij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het formulier re-integratiebeoordeling.

De werkgever stelt in geval van beslissing A of C een re-integratieplan op en bestudeert daarbij de re-integratie- en/of aanpassingsmogelijkheden van de werkpost in samenspraak met de werknemer, de arbeidsarts en de betrokken bevoegde personen (preventieadviseur, ergonoom, behandelende arts, …). Ook na beslissing tot definitieve ongeschiktheid door de preventieadviseur-arbeidsarts bij een periodieke beoordeling of andere beoordeling in het kader van het gezondheidstoezicht dient de werkgever de werknemer aan het werk te houden, gebruikmakend van de procedure voor het opstellen van een re-integratieplan.

De termijn om dit plan te bezorgen is maximum 55 werkdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid en maximum twaalf maanden wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid.

De werknemer beslist binnen de vijf werkdagen na ontvangst om het plan al dan niet te aanvaarden.

Indien men het plan niet accepteert:

 • Voor een werknemer die tijdelijk ongeschikt is voor het overeengekomen werk: in principe blijft hij arbeidsongeschikt tot hij weer in staat is het overeengekomen werk te verrichten of tot de preventieadviseur-arbeidsarts een nieuwe re-integratiebeoordeling uitvoert en er een nieuw re-integratietraject wordt opgestart.
 • Voor een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk en die het aangepaste werk of ander werk weigert: het re-integratietraject is definitief afgelopen.
 • In dit geval kan de werkgever beslissen om de overeenkomst wegens medische overmacht te ontbinden. Ongeacht of de overeenkomst al dan niet wordt opgezegd, wordt het afgewezen plan (dat de motieven tot weigering bevat) overhandigd aan de adviserend arts van de mutualiteit. Deze kan beslissen om zelf een re-integratietraject op te starten op basis van socio-professionele re-integratie, waarbij hij op zoek gaat naar een passende baan bij een andere werkgever of naar een passende opleiding.

Als de werknemer het voorgelegde re-integratieplan aanvaard heeft, kan het worden uitgevoerd. De preventieadviseur-arbeidsarts zal de uitvoering van het re-integratieplan regelmatig opvolgen, in overleg met werkgever en werknemer, bv. als aanpassingen gewenst zijn.

Een werknemer kan uiteraard tijdens de uitvoering van het re-integratieplan steeds een spontane raadpleging vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts als hij meent dat de maatregelen in het plan niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand, bv. omwille van een verbetering (hij wil bv. de progressiviteit versnellen) of verslechtering van zijn gezondheidstoestand. De preventieadviseur-arbeidsarts kan dan het re-integratieplan herbekijken samen met alle betrokken partijen.

Meer weten

Wil je meer weten over het re-integratietraject? Klik hier (FOD WASO) of zie afdeling 7 van Hoofdstuk IV van Boek I, Titel 4 van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken